Контакти Прекршајног суда у Пожаревцу


Прекршајни суд у Пожаревцу


 12000 Пожаревац, Поречка 2а
ПАК: 291730


Матични број: 17774140
Порески идентификациони број (ПИБ): 106399676

Судска управа


Секретар суда, Маја Перић

 012 513-353
 012 532-343
 uprava@po.pk.sud.rs

Писарница


Управитељ писарнице, Марина Јовановић

 012 532-343
 pisarnica@po.pk.sud.rs

ИТ сектор


ИТ техничар, Милан Милојевић

 012 532-343
 012 532-343
 itpodrska@po.pk.sud.rs

Рачуноводство


Шеф рачуноводства, Јелица Живановић

 012 532-343
 racunovodstvo@po.pk.sud.rs

Одељење суда у Великом Градишту


 12220 Велико Градиште, Житни Трг 3
ПАК: 295105


 012 662-156
 012 662-156
 odprgradiste@po.pk.sud.rs

Одељење суда у Голупцу


 12223 Голубац, Цара Лазара 17
ПАК: 297006


 012 678-275
 012 678-275
 odprgolubac@po.pk.sud.rs

Одељење суда у Жабарима


 12374 Жабари, Кнеза Милоша 93
ПАК: 289003


 012 250-243
 012 250-243
 odprzabari@po.pk.sud.rs

Одељење суда у Жагубици


 12320 Жагубица, Трг ослобођења 6
ПАК: 284102


 012 7643-243
 012 7643-243
 odprzagubica@po.pk.sud.rs

Одељење суда у Кучеву


 12240 Кучево, Жике Поповића 64
ПАК: 286106


 012 852-900
 012 852-900
 odprkucevo@po.pk.sud.rs

Одељење суда у Малом Црнићу


 12311 Мало Црниће, Маршала Тита б.б.
ПАК: 299004


 012 280-119
 012 280-119
 odprmalocrnice@po.pk.sud.rs

Одељење суда у Петровцу на Млави


 12300 Петровац на Млави, Српских владара 159
ПАК: 280403


 012 331-141
 012 331-141
 odprpetrovac@po.pk.sud.rs