Судска управа Прекршајног суда у Пожаревцу


Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти.
Пословима судске управе обезбеђују се услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.
Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и Судским пословником.

Судску управу Прекршајног суда у Пожаревцу чине:

• В.ф. председника суда, Весна Ивковић


Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника.

• Заменик в.ф. председника суда, Бранко Јеремић


За заменика председника суда одређен је судија Бранко Јеремић који замењује председника суда у случају спречености или одсутности.• Секретар суда, Маја Перић


Секретар суда помаже председнику у вршењу послова управе суда, у складу са законом, Судским пословником и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Прекршајног суда у Пожаревцу.