Судска управа Прекршајног суда у Пожаревцу


Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти.
Пословима судске управе обезбеђују се услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.
Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и Судским пословником.

Судску управу Прекршајног суда у Пожаревцу чине:

• Председник суда, Славица Петровић


Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника.

• Заменик председника суда, Весна Ивковић


За заменика председника суда одређена је судија Весна Ивковић која замењује председника суда у случају спречености или одсутности.• Секретар суда, Маја Перић


Секретар суда помаже председнику у вршењу послова управе суда, у складу са законом, Судским пословником и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Прекршајног суда у Пожаревцу.