Пријем писмена и издавање уверења


Пријем писмена

Пријем писмена врши се у одсеку писарнице Прекршајног суда у Пожаревцу сваког радног дана од 7.30 - 15.30 часова.
Пријем писмена врши референт експедиције. Приликом пријема писмена службеник је дужан да на примерак поднеска странке стави пријемни штамбиљ.

 012 532-343

Издавање уверења

Захтеви за уверења да физичка лица, правна лица и одговорна лица у правном лицу нису прекршајно кажњавана или да им није изречена заштитна мера забране вршења одређених делатности, као и захтеви за потврде да су измирене све обавезе према Прекршајном суду у Пожаревцу, предају се на писарници суда сваког радног дана у времену од 7.30 - 15.30 часова.
Захтеви се предају у слободној или електронској форми али обавезно морају да садрже за правна лица пуни назив, седиште, ПИБ и МБ, а за физичка лица адресу становања и ЈМБГ. Уверења и потврде издају се наредног дана од дана подношења захтева у времену од 7.30 - 15.30 часова.
Такса за издавање уверења и потврде износи 190 динара и плаћа се судским таксеним маркама

Образац захтева за издавање уверења да није изречена мера забране обављања делатности / о исплаћеним новчаним казнама за предузетнике

Преузмите документ


Образац захтева за издавање уверења да није изречена мера забране обављања делатности за власнике самосталне радње

Преузмите документ


Образац захтева за издавање уверења да није изречена заштитна мера

Преузмите документ


Образац молбе за издавање уверења о некажњавању

Преузмите документ


Образац молбе за издавање уверења о измиреним новчаним казнама

Преузмите документ


Образац молбе за плаћање новчане казне у ратама

Преузмите документ


АКО СЕ УВЕРЕЊЕ ИЗДАЈЕ У ДВА ИЛИ ВИШЕ ПРИМЕРAКА. ЗА ДРУГИ И СВАКИ ДАЉИ ПРИМЕРАК ПЛАЋА СЕ ПОЛОВИНА ТАКСЕ ИЗ ОВОГ ТАРИФНОГ БРОЈA (95,00 динара).

 012 532-343